Algemene voorwaarden studiohuur

LYNN Vriesen Fotografie, gevestigd te Heteren, KvK-nummer 51589648, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verhuurder.

De hurende partij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan verhuurder wel of niet tegen betaling een ruimte beschikbaar stelt aan huurder en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Bij het huren van de studioruimte van LYNN Vriesen Fotografie aan de Muskushouwsestraat 36c in Heteren,  ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1 HUURPERIODE EN RESERVERING

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren, dagdelen of dagen. Op verzoek is uitloop mogelijk als de agenda dit toelaat. Dit gaat altijd in overleg. De betaling gaat per factuur vooraf met de mogelijkheid via IDEAL te betalen. De huurperiode geldt voor een minimum van 4 uur. De fotostudio kun je reserveren door te mailen naar info@lynnvriesenfotografie.nl

2 OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door LYNN Vriesen Fotografie van de verstrekte opdracht, nadat huurder akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en na betaling van de factuur. Als aan alledrie deze voorwaarden is voldaan is de overeenkomst tot stand gekomen.

3 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege de huurder aanwezig zijn of zijn geweest op het terrein / studio van LYNN Vriesen Fotografie. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.

 2. In de huurprijs is het gebruik van de aanwezige fotoapparatuur en kleding behorende bij de fotostudio NIET inbegrepen.  Op verzoek en tegen een meerprijs kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige apparatuur. Hier zal op verzoek schriftelijk een lijst van samengesteld worden met bijbehorende kosten

4 ANNULERING

 • Indien annulering door huurder plaatsvindt minder dan 7 dagen voor de huurperiode, is 50% van de huursom verschuldigd.

 • Indien annulering plaatsvindt minder 48 uur voor de huurperiode, is 100% van de huursom verschuldigd.

 • In geval van overmacht is verhuurder gerechtigd de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar verhuurder redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ongevallen of brand.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle onafhankelijke omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals, maar niet uitsluitend: mechanische storingen of andere oorzaken buiten de schuld van verhuurder om, brand, ziekte, ongevallen, werkstaking, uitsluiting, oproer, oorlog of overheidsmaatregelen als gevolg van een pandemie.
 • In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen.

Indien facturen niet binnen de afgesproken termijn zijn betaald of huurder niet op tijd heeft geannuleerd, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van huurder en treden alle gevolgen van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek in. Bij een no-show wordt 100% in rekening gebracht.

5 AANSPRAKELIJKHEID EN ONDERHOUD

 1. De huurder van de fotostudio is aansprakelijk voor schade en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over de vaardigheden om het gehuurde correct te gebruiken en te onderhouden.

 2. De huurder dient vóór gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijkt dat er sprake is van een beschadiging of vermissing, dan dient dit door de huurder vooraf gemeld te worden bij Linda Vriesen of per mail naar info@lynnvriesenfotografie.nl. In de studio ligt een lijst met alle aanwezige apparatuur.

 3. Onder geen voorwaarde mag iets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

 4. Open vuur en roken zijn ten strengste verboden. Evenals andere chemicaliën die schade kunnen brengen aan het gebouw of de vloer.
 5. Het is verboden brandgevaarlijke zaken of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte te gebruiken.
 6. Het is de huurder strikt verboden de ruimte te gebruiken voor pornografische uitingen.
 7. Huisdieren zijn niet toegestaan in de ruimtes.
 8. Koffie en thee zitten te allen tijde bij de huurprijs inbegrepen. De huurder mag eigen etens- en drinkwaren mee te nemen. Er is een koelkast beschikbaar.

6 BETALING

Betaling dient altijd vooraf te worden voldaan. Om de betaling te garanderen, dient het volledige bedrag uiterlijk 14 dagen vóór de reservering betaald te worden. Bij reserveringen korter dan 14 dagen voor de gebruiksperiode dient de factuur direct bij de reservering betaald te worden of volgens de afgesproken termijn in de bevestiging. Alle door LYNN Vriesen Fotografie gehanteerde prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW.

7 SCHOONMAAKKOSTEN

Bij events of bepaalde foto of videoshoots worden schoonmaakkosten in rekening gebracht à €70,00 per uur. Dit geldt eveneens voor het niet schoon achterlaten van de studio.

8 VERZEKERING, SCHADE, DIEFSTAL EN BEVEILIGING

 1. De huurder verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA (bedrijfs)verzekering.

 2. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden.

 3. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden.

 4. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. 

 5. Indien er vooraf geen gebreken of vermissingen zijn gemeld door de huurder zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen.

9 VLOERMANAGEMENT

De huurder gaat akkoord dat de eigenaar van LYNN Vriesen Fotografie of een aangewezen persoon altijd het recht heeft om op de vloer aanwezig te zijn. Voor privacy gevoelige shoots kan er vooraf worden overlegd. We zullen ons in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de shoots.

10 ANDERE BEPALINGEN – HUISREGELS

 1. De voordeur / ingang moet altijd gesloten blijven in verband met ongewenste bezoekers in de studio.  De huurder moet hier zelf op toezien.

 2. De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot de studio verleent.

 3. Er is parkeergelegenheid direct voor de ingang van de studio. Echter is hier rekening gehouden met 2 parkeerplaatsen per pand. Er dient te allen tijde rekening gehouden te worden dat de eigenaren/huurder van de overige panden ook hun auto kunnen parkeren. 

 4. Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het niet te hard.

 5. Na gebruik de studio weer netjes achterlaten. Een stofzuiger is te vinden in de kast rechts naast de badkamer. Ook dienen alle koffie- en theekopjes weer schoon achtergelaten te worden. 

 6. Op geen manier mag er overlast worden veroorzaakt.

 7. Met de fotostudio, apparatuur en andere spullen dient normaal, voorzichtig en verantwoord te worden omgegaan.

 8. Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd, er zal dan geen restitutie plaatsvinden.

11. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

LYNN Vriesen Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De privacyverklaring van LYNN Vriesen Fotografie is van toepassing.