Privacyverklaring

LYNN Vriesen Fotografie is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres:

Koningskers 3
6846 HB  Arnhem

KvK nr.: 51589648
BTW nr.: NL164595521B01

Telefoonnummer: 06-16499173
e-mailadres: info@lynnvriesenfotografie.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe LYNN Vriesen Fotografie persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

LYNN Vriesen Fotografie respecteert de privacy van alle klanten .

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van LYNN Vriesen Fotografie. Wees je er dus van bewust dat LYNN Vriesen Fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van LYNN Vriesen Fotografie.

PERSOONSGEGEVENS DIE LYNN VRIESEN FOTOGRAFIE VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die LYNN Vriesen Fotografie verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw IP-adres;
– Jouw geboortedatum en geboorteplaats;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam;

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE LYNN VRIESEN FOTOGRAFIE VERWERKT

LYNN Vriesen Fotografie verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens verwerk ik:

– Gezondheid/medische gegevens, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een zwanger- en/of newbornreportage
– Jouw foto’s voor portfolio gebruik

LYNN Vriesen Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@lynnvriesenfotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG LYNN VRIESEN FOTOGRAFIE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van LYNN Vriesen Fotografie en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of contract) aan LYNN Vriesen Fotografie verstrekt.

 De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. LYNN Vriesen Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

Op basis van een wettelijke plicht 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LYNN Vriesen Fotografie) tussen zit.

 HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

LYNN Vriesen Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • in elk geval niet langer dan drie jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Jouw bedrijfsnaam

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw KvK-nummer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw voor- en achternaam

3 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw adresgegevens

3 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer

3 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw IP-adres

30 dagen na websitebezoek

LYNN Vriesen Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

3 jaar na afronding van de overeenkomst 

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek

LYNN Vriesen Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Jouw BTW-nummer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw foto’s

3 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

LYNN Vriesen Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LYNN Vriesen Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt LYNN Vriesen Fotografie gegevens:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Boekhouder

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfs-/persoons gegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Email- en websiteprovider

Verwerker

Voor de website en e-mails

Emails en emailadressen om contact op te kunnen nemen

Bank

Verwerkingsverantwoordeljke

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, naam

Content Management systeem

Verwerker

Om overzicht te hebben van uit te voeren handelingen van de afgenomen dienst

Bedrijfs-/persoons gegevens benodigd

 

Hosting provider

Verwerker

Om de website in te richten

IP-adressen

Nieuwsbrief systeem

Verwerker

Om nieuwsbrieven te versturen

Naam, emailadres

Cloud opslag systeem

Verwerker

Om een backup van foto’s te maken

Foto’s, naam

Online fotopresentatie systeem

Verwerker

Om foto’s online aan klanten te tonen

Foto’s, naam

Drukkerij

Verwerker

Om foto’s en fotoprodukten af te laten drukken

Foto’s, naam

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door LYNN Vriesen Fotografie in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lynnvriesenfotografie.nl

LYNN Vriesen Fotografie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LYNN Vriesen Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
LYNN Vriesen Fotografie wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat LYNN Vriesen Fotografie niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van LYNN Vriesen Fotografie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die LYNN Vriesen Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
LYNN Vriesen Fotografie maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van LYNN Vriesen Fotografie.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van LYNN Vriesen Fotografie zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.lynnvriesenfotografie.nl is de website van LYNN Vriesen Fotografie.

Facebook

LYNN Vriesen Fotografie maakt gebruik van Facebook Ads. Profielen die door Facebook worden aangemaakt, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van LYNN Vriesen Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn computer en laptop zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door LYNN Vriesen Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@lynnvriesenfotografie.nl