Geboortefotografie

Contract

De ondergetekenden, Linda Vriesen-Spaan, handelend onder de naam LYNN Vriesen Fotografie, hierna te noemen: LVF;

en

Overwegende dat

 • de a.s. ouder(s) aan LVF hebben gevraagd de geboorte van hun kindje te willen fotograferen;
 • zij van tevoren alle afspraken willen vastleggen.

Komen als volgt overeen:

 1. Prijs en betaling

De ouders hebben gekozen voor een geboortereportage (natuurlijke bevalling of keizersnede), waarbij een volgend tarief hoort, afhankelijk van het pakket:

Goud Pakket: € 1.995,00 inclusief BTW

en inclusief:

 • de geboortereportage
 • alle digitale foto’s (100-150)
 • een luxe fotoalbum 30x20cm + bewaarbox (30 pagina’s)
 • Foto op dibond 60x40cm 
 • backup fotograaf
 • ontmoeting met broer/zus de volgende dag

 

Zilver Pakket: € 1.595,00 inclusief BTW

en inclusief:

 • de geboortereportage
 • alle digitale foto’s (100-150)
 • een luxe fotoalbum 30x20cm + bewaarbox (30 pagina’s)
 • backup fotograaf

 

De betaling vindt als volgt plaats:

 • 1e betaling: 35% van het totaalbedrag. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week, na het invullen van het contract.
 • 2e betaling: 35% van het totaalbedrag. Tussen week 35 en week 36 van de zwangerschap.
 • 3e betaling: 30% van het totaalbedrag.

Het resterende bedrag na voltooiing van de reportage. Na ontvangst van het restant zal LVF het album bestellen en de USB met het afgesproken aantal foto’s per post verzenden of langsbrengen.

Voor bovenstaande betalingen ontvang je een factuur via email.

 

Reiskosten:

Aantal km vanaf postcode 6846 tot aan plaats van bevalling x 2 (heen- en terugreis) a € 0.45/km (eventuele parkeerkosten worden achteraf verrekend). Indien de bevalling in Arnhem plaatsvindt zullen er geen reiskosten berekend worden.

 

2. Verdere verplichtingen van de a.s. ouder(s) 


2.1

De a.s. ouder(s) nemen telefonisch contact op met LVF zodra de geboorte zich aankondigt (normaliter, wanneer de vliezen breken en/of de weeën beginnen) op nummer 06-16 499 173, zodat die zich kan voorbereiden, respectievelijk zich kan verplaatsen naar de plaats waar de geboorte gaat plaatsvinden. Het is belangrijk dat je LVF belt nog vóórdat je de verloskundige belt! 


2.2 De a.s. ouder(s) houden LVF verder op de hoogte van de ontwikkelingen die zich voordoen, met name van onverwachte ontwikkelingen via telefoon, email, whatsapp of sms. 


 

3. Verdere verplichtingen van LVF 


3.1 LVF zal alles wat in haar macht ligt doen om, nadat de a.s. ouder(s) haar hebben gebeld conform artikel 2., op tijd ter plekke te zijn om de gehele geboorte te fotograferen. LVF verplicht zich om voor het geval zij te laat is als gevolg van overmacht en de baby al geboren is, om zoveel mogelijk van de geplande geboortereportage vast te leggen. Zie ook 4.2. 


3.2 LVF verplicht zich om binnen vier weken, uitgezonderd in geval van overmacht, de foto’s bewerkt te hebben. Met jullie goedkeuring zal LVF na de geboorte een fotocompilatie en een geboorteverhaal op de website plaatsen. Deze zal beveiligd zijn met een wachtwoord en alleen voor de a.s. ouder(s) te bekijken zijn. Na goedkeuring en eventuele wijzigingen in het verhaal of de foto’s zal het op de blog van LVF worden gepubliceerd. Zie ook 4.5. 


3.3 Ingeval de a.s. ouder(s) een foto wensen te gebruiken voor het geboortekaartje, zal LVF vijf foto’s hiervoor selecteren binnen 24 uur na de geboorte. 


3.4 LVF zal alles doen wat in haar macht ligt om zodanige veiligheidsmaatregelingen te nemen, dat de privacy van de a.s. ouder(s) op internet wordt gewaarborgd, zoals het uitschakelen van de copy/paste functie op de website, zodat het op deze manier niet mogelijk is om foto’s te vermenigvuldigen. 


3.5 LVF zal in overleg met de ouders wel of geen foto’s van de gehele geboortereportage gebruiken voor ‘gewone’ publiciteit, zoals flyers, folders, visitekaartjes, websites, social media, slideshows etc.


3.6 LVF verplicht zich de a.s. ouder(s) vooraf toestemming te vragen voor het gebruiken van foto’s voor grotere publicaties zoals tijdschriften, kranten of TV.

 

4. Kortingen, meerkosten etc. 


4.1 Partijen zijn gehouden zich aan de overeenkomst te houden, en zijn bij gebreke daarvan schadeplichtig.
Onverkort het voorgaande komen partijen overeen dat: 


4.2 Indien LVF te laat is als gevolg van overmacht en er niet gekozen is voor een back-up fotograaf, en de baby al geboren is (3.1), zal het in artikel 1 overeengekomen bedrag worden verminderd met € 250,-. Alle andere gebeurtenissen die tot gevolg hebben dat de geboorte niet of niet volledig gefotografeerd kan worden, zijn voor rekening en risico van de a.s. ouder(s) zodat het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd blijft. 


4.3 Indien LVF helemaal niet bij de geboorte aanwezig kan zijn door b.v. ziekte, 2 geboortes tegelijk of andere onvoorziene omstandigheden dan zal het hele bedrag gerestitueerd worden. Dit is niet van toepassing als de a.s. ouder(s) gekozen hebben voor een back-up fotograaf.